PINNACLE sp. z o.o.
ul. Kapitañska 3a
71-602 Szczecin
Poland

tel.   +48 91 432 91 40
    +48 91 432 91 45
fax   +48 91 489 19 18

e-mail: poczta@pinnacle.pl

 

In¿ynieria wodno-¶ciekowa
Systemy oczyszczania ¶cieków przemys³owych SPLIT-O-MATŸ
Redukcja kosztów oczyszczania ¶cieków


Od ponad 20 lat pomagamy naszym klientom z  wielu ga³êzi przemys³u w redukcji wszystkich wymaganych parametrów zrzutu ¶cieków przemys³owych.

Drukarnie fleksograficzne, tektura falista i opakowania oraz chemia budowlana s± ga³êziami przemys³u, gdzie w procesie produkcji generowane s± ¶cieki o wysokim ³adunku zanieczyszczeñ. Nasze urz±dzenia znalaz³y w tych obszarach wiele zastosowañ. 

Wysoko zaawansowane technicznie urz±dzenia do obróbki ¶cieków przemys³owych SPLIT-O-MAT gwarantuj± oczyszczenie ¶cieków farb flekso do wymaganych parametrów zrzutu. 

Systemy SPLIT-O-MAT posiadaj± automatyczny system operacyjny, który redukuje do minimum czas obs³ugi urz±dzenia oraz gwarantuje mo¿liwo¶æ redukcji najbardziej kosztownych parametrów ¶cieków :

> Gwarantujemy redukcjê parametru Chzt > 80%

> Gwarantujemy redukcjê metali ciê¿kich > 90 %

Wraz z zakupem systemu nasi klienci otrzymuj± gwarancjê pracy oczyszczalni :

>  Sta³e wsparcie procesowe nakierowane na uzyskanie wymaganych parametrów zrzutu ¶cieków oraz optymalizacjê konsumpcji chemikalii procesowych

> Sta³e dostawy materia³ów eksploatacyjnych i chemikalii procesowuych

> Serwis on-line

> Cykliczne gwarancyjne wizyty serwisowe  

> Sta³± dostawê czê¶ci zamiennych  

 

 

 

  

 


 

(844) 754-8462

Realizacje


deep-sided

Produkty


804-625-8839

(603) 351-1278HomeSystemy SPLIT-O-MATRealizacjeSerwis instalacjiChemikalia procesoweO PINNACLEKontaktEmail
drukarnie fleksograficzne, oczyszczalnie ¶cieków farb flekso, ¶cieki drukarni fleksograficznych,flokulanty, obróbka ¶cieków przemys³owych, SPLIT-O-MAT, chemikalia,