Wtorek . 20.11.2018 . 05:12
mismatch 3523316047
 
 
 
  Polskie Araby

Strona g³ówna

 
 
facebook
polskiearaby.com
--
Pride of Poland - 49th Janów Podlaski Auction
Hanna Sztuka
KTO ZABI£ DAMÊ PIK?
Wiele wskazuje na to, ¿e w Micha³owie dokonano zbrodni. Oczywi¶cie sprawa...
5206296076
--
--
Kontakt
Wydawca:
Monika Luft
Opinie wyra¿ane w tekstach publikowanych w portalu polskiearaby.com s± osobistymi ocenami autorów.
Dzia³ techniczny:
(203) 718-2244
Reklama:
(205) 244-5791
nasz cennik
--
--
--
--
--
--
--
 
 
--
polskiearaby.com
Kontrowersje podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tajemnica dwóch wersji umowy dzier¿awy Emandorii

Czterogodzinne posiedzenie przerodzi³o siê w debatê nt. pañstwowych stadnin koni arabskich, w której dwie strony sporu broni³y swoich racji, a jednocze¶nie przedstawia³y liczne i powa¿ne...9563573531

--
polskiearaby.com
Czempionat Europy w Lier: Wildona i Equator ze z³otem, Pustynia Kahila ze srebrem. Z³ota Eralda

Wczoraj w belgijskim Lier zakoñczy³ siê Czempionat Europy (27-28.10). Polskie konie wyra¼nie zaznaczy³y sw± obecno¶æ. Z³ote medale w kategoriach klaczy starszych i ogierów starszych trafi³y...wiêcej

Aachen 2018, fot. Ewa Imielska-Hebda

Ludzie i konie

Po ciemnej stronie: Gustav Rau ku chwale Trzeciej Rzeszy

 
Legenda o wspania³ych rz±dach nazistów w Janowie Podlaskim trzyma siê mocno: Kiedy Niemcy w czasie wojny weszli do Polski, wszêdzie siali spustoszenie, ale... wiêcej
--
Hodowla

Stadnina Koni Micha³ów. Pocz±tek

 
Stadnina Koni Micha³ów. Pocz±tek
We wrze¶niu 2018 roku minê³o 65 lat, odk±d konie czystej krwi arabskiej przyby³y do Micha³owa w powiecie Piñczów, województwo ¶wiêtokrzyskie. wiêcej
--
Pokazy

Polska doczeka³a siê wreszcie pokazu A-klasowego! Al Khalediah European Arabian Horse Festival 2018 (17-19 sierpnia)

 
Polska doczeka³a siê wreszcie pokazu A-klasowego! Al Khalediah European Arabian Horse Festival 2018 (17-19 sierpnia)
Po raz pierwszy w historii polskiej hodowli koni arabskich w Polsce odby³ siê pokaz afiliowany przez ECAHO jako A-klasowy – to pi±ta edycja Al... 6504202596
(562) 312-5646kalendarium
--
Wycigi

34. Nagroda Europy i V Puchar Al Khalediah Poland (19.08.2018)

 
34. Nagroda Europy i V Puchar Al Khalediah Poland  (19.08.2018)
Du¿y zawód spotka³ sympatyków "odjazdowego" francuskiego czterolatka Fazzy Al Khalediah (Jalnar Al Khalediah – Assma Al Khalediah/Amer), faworyta... wiêcej
(405) 663-2040sezony
--
Ogoszenia Ogiery
Sprzedam
Super obiecuj±cy trzyletni wa³ach. Koñ z bardzo dobrym pochodzeniem Good Boy Nilla Metropolois N A ¶wietnie sprawdzi...wiêcej
Inne
Przyjmê w dzier¿awê hodowlana klacz czystej krwi arabskiej, w terminie od wiosny 2019 roku na min. 1.5...wiêcej
 

NADI AL KHALEDIAH

NADI AL KHALEDIAH
ur.: 2013
Cena stanówki: zapytaj o cenê / on request
Hodowca: Al Khalediah Poland
W³a¶ciciel: Black Beauty Partnership

Karemu synowi og. ZT Maghossny - Nadiemu Al Khalediah, jego ojciec przekaza³ krew egipsk±, rosyjsk± i polsk±; matka, karej ma¶ci Nada Al Khalidiah - amerykañsk± (ze s³ynnymi przodkami w...
787-698-7928
-- --
Kronika towarzyska Pride of Poland

Pride of Poland 2018

Pride of Poland 2018
Po raz trzeci ju¿ janowska aukcja sta³a siê ofiar± trollingu. Mimo ¿e zakoñczy³a siê wyra¼nie lepszym wynikiem ni¿ rok temu – podczas niedzielnej aukcji g³ównej sprzedano sze¶æ z jedenastu zaoferowanych koni, za ogóln± sumê 501 tys. euro, z micha³owsk± Parman± jako... wiêcej
-- --
Czytelnia
Jezupol i rodzina Dzieduszyckich we wspomnieniach „Podró¿niczki”
Monika Luft

Za spraw± Wydawnictwa Literackiego do r±k czytelników trafi³y wspomnienia Ewy Dzieduszyckiej – przesz³o pó³ wieku po ich spisaniu. Rzecz opatrzono tytu³em „Podró¿niczka”. Opracowaniem wspomnieñ z pietyzmem zajê³y siê wnuczka i prawnuczka autorki, Ma³gorzata Dzieduszycka-Ziemliñska i Dominika Dzieduszycka-Sigsworth. Tak powsta³ licz±cy blisko 600 stron tom, starannie wydany, ilustrowany zdjêciami pochodz±cymi... wiêcej

-
 
 
  Publikowanie tekstów oraz zdjêæ z portalu polskiearaby.com na innych witrynach czy te¿ w prasie drukowanej
wymaga ka¿dorazowo pisemnej zgody wydawcy portalu.
 
 
   
  --